• działalność podmiotów sektora samorządowego, w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym spółek komunalnych
 • formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej
 • status prawny, organy, funkcjonowanie i reprezentacja spółek komunalnych
 • działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, w tym powierzanie zadań użyteczności publicznej spółkom komunalnym
 • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z partnerami prywatnymi, powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej podmiotom trzecim, w tym koncesje na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne
 • zamówienia publiczne w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego
 • zarząd mieniem jednostek samorządu terytorialnego, w tym gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi
 • administracyjna reglamentacja w gospodarce komunalnej (zezwolenia, ceny urzędowe)
 • organizacja urzędów, tworzenie projektów regulaminów, zarządzeń i uchwał, w tym aktów prawa miejscowego
 • gospodarka finansowa podmiotów sektora finansów publicznych
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ochrona środowiska oraz gospodarowanie odpadami
 • pomoc publiczna dla jednostek samorządu terytorialnego
 • postępowania kontrolne, w tym prowadzone przez regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższą Izbę Kontroli
 • postępowania administracyjne oraz sądowe, w tym przed sądami administracyjnymi
 • szkolenia dla urzędników samorządu terytorialnego