• podleganie reżimowi prawa zamówień publicznych, w tym badanie statusu klienta jako zamawiającego publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyłączeń ustawowych
  • określanie obowiązku stosowania do zawieranych umów w obrocie prawnym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
  • interpretacja polskich i unijnych regulacji w zakresie prawa zamówie
  • publicznych
  • postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy, w tym opracowanie warunków formalno-prawnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • umowy w sprawie udzielania zamówień publicznych, w tym sporządzanie umów oraz spory związane z ich wykonaniem, w szczególności w zakresie możliwości modyfikacji umów, ich rozwiązania oraz naliczenia kar umownych
  • postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym
  • koncesje na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne
  • profesjonalne szkolenia z zakresu prawnych aspektów unijnego oraz polskiego prawa zamówień publicznych