•  publiczne oraz prywatne prawo konkurencji

 • analizy oraz audyty zgodności działań rynkowych przedsiębiorców z polskim i unijnym prawem konkurencji, w tym dokonywanie oceny ponoszonego przez nich ryzyka antymonopolowego

 • koncentracja przedsiębiorców, w tym ocena powstania obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji przez przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej

 • postępowania koncentracyjne

 • porozumienia ograniczające konkurencję

 • czyny nieuczciwej konkurencji

 • nadużywanie pozycji dominującej

 •  naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

 • nieuczciwe praktyki rynkowe, w tym naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz zakazu konkurencji

 •  postępowania kontrolne przed Komisją Europejską, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym postępowania wyjaśniające i antymonopolowe, oraz postępowania sądowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym, a także przed sądami unijnymi

 • sprawy z zakresu ochrony konsumentów, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań określonych sektorów, w tym problematyka praw konsumentów, instytucji klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi oraz gwarancji

 • postępowania o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

 • kompleksowe doradztwo w działalności biznesowej w kontekście prawa ochrony konsumentów, w tym przygotowywanie i analiza umów, wzorców umów oraz regulaminów

 •  szkolenia z zakresu prawa konkurencji oraz prawa ochrony konsumentów dla kadry kierowniczej oraz pracowników