• kompleksowa obsługa przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania i obrotu, w sektorach elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw ciekłych
  • koncesje energetyczne, zezwolenia, uprawnienia do emisji
  • taryfy na paliwa i energię
  • unbundling
  • umowy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym umowy przesyłowe
  • umowy przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami paliw i energii
  • odnawialne źródła energii, m. in. farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne
  • obsługa realizacji procesów inwestycyjnych w infrastrukturę sektora energetycznego oraz w zakresie dalszej eksploatacji instalacji energetycznych
  • analiza wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa w zakresie zgodności z regulacjami sektorowymi, antymonopolowymi, prawem ochrony konsumentów oraz wymaganiami unbundlingu
  • postępowania przed regulatorami, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, oraz innymi organami publicznymi, w zakresie realizacji obowiązków regulacyjnych oraz rozwiązywania ewentualnych sporów regulacyjnych
  • postępowania przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi