• doradztwo podmiotom publicznym (ministerstwom, jednostkom samorządu terytorialnego) oraz podmiotom prywatnym w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska w aspekcie unijnym i polskim analiza ryzyk prawnych w odniesieniu do nieustannie zmieniającego się otoczenia regulacyjnego
  • analiza prawnych regulacji w zakresie gospodarki odpadami, emisji gazów, wody, ścieków, recyklingu, energetyki konwencjonalnej i OZE, w tym w odniesieniu do farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych
  • postępowania w zakresie uzyskiwania decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń emisyjnych
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, w tym dostosowywanie funkcjonowania przedsiębiorców, jaki i podmiotów publicznych, do aktualnego stanu prawnego, właściwego stosowania obowiązujących przepisów prawa unijnego i polskiego, a także uzyskiwanie wynikających z Ustawy o odpadach koniecznych zezwoleń i decyzji administracyjnych
  • ocena oddziaływania przedsięwzięć biznesowych na środowisko na potrzeby realizacji inwestycji
  • opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, opłaty za usługi wodne
  • postępowania przed organami administracji publicznej, w tym samorządowej, oraz sądami administracyjnymi