•  doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych oraz dostępu do informacji publicznej
  • ocena naruszeń ochrony danych osobowych oraz zgłoszenia do regulatorów
  • doradztwo w zakresie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO)
  • naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnic przedsiębiorstwa oraz zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwej reklamy