• formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej
  • powierzanie zadań spółkom komunalnym
  • status prawny, organy i funkcjonowanie spółek komunalnych
  • powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej podmiotom trzecim
  • zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce komunalnej
  • zarząd mieniem j.s.t
  • administracyjna reglamentacja w gospodarce komunalnej (zezwolenia, ceny urzędowe)