SPECJALISTYCZNA WIEDZA NAUKOWA RZETELNOŚĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA PROFESJONALNE DORADZTWO

ANALIZY I OPINIE

Sporządzanie na rzecz instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych specjalistycznych, analitycznych opinii prawnych w złożonych i skomplikowanych merytorycznie sprawach

LEGALCOMPLIANCE

Dokonywanie kompleksowego audytu i bieżącego monitoringu obszarów działalności przedsiębiorców oraz procedur wewnętrznych istniejących w ramach przedsiębiorstwa pod kątem ich zgodności z prawem, aktualności dokumentacji oraz ryzyka regulacyjnego

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym przed SOKiK), sądami administracyjnymi (NSA i WSA), sądami unijnymi (w tym przed TSUE) a także w postępowaniach administracyjnych zawisłych przed organami administracji rządowej (w tym przed organami regulacyjnymi: UOKiK, UZP UKE, URE) oraz organami samorządu terytorialnego każdego szczebla

OBSŁUGAPRAWNA

Świadczenie usług bieżącej obsługi prawnej oraz doradztwa prawnego dla instytucji publicznych oraz podmiotów sektora prywatnego

NASZ  ZESPÓŁ

2

Prof. dr hab. Marek Szydło

  • pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP
  • przewodniczący Rady Legislacyjnej
  • członek Rady Doskonałości Naukowej, organu państwa właściwego w sprawach nadawania stopni i tytułów naukowych

 

Prof. dr hab. Marek Szydło ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2001, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w roku 2004, stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w roku 2007, a tytuł naukowy profesora nauk prawnych w roku 2015.


Od roku 2002 jest zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku profesora zwyczajnego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Od roku 2007 jest zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP na stanowisku eksperta do spraw legislacji, a od roku 2018 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Legislacyjnej. Do roku 2023 wykonywał zawód radcy prawnego.

1

dr hab. Wojciech Szydło

ADWOKAT

  •  adwokat
  • pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Wojciech Szydło ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2004, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w specjalności: prawo cywilne, uzyskał w roku 2008, a stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w roku 2020.

Dr hab. Wojciech Szydło od roku 2008 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach prawniczych, w tym samodzielnych monografii naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych, praktycznych komentarzy do ustaw (komentarza do Kodeksu cywilnego oraz komentarza o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki) oraz artykułów naukowych.

Wyróżnia Nas najwyższy poziom merytoryczny i bogate doświadczenie praktyczne

AKTUALNOŚCI

Zapoznaj się z listą publikacji członków naszego zespołu

ZAUFALI NAM

BIURO KANCELARII

lokalizacja

ul. Księcia Witolda 49/6

50-202 Wrocław

kontakt

biuro@kancelariaszydlo.pl

tel. + 48 608 153 353

godziny otwarcia

PON-PT  09:00 – 17:00

obserwuj nas
Kancelaria Prawna Wojciech Szydło i Współpracownicy Spółka Komandytowa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000321994
Siedziba spółki: ul. Jaźwińska 5, 54 – 063 Wrocław 
NIP: 898-215-18-21, REGON: 0000321994
Suma Komandytowa: 100.000,00 PLN
Nr rachunku bankowego: PKO BP SA 38 1020 5242 0000 2502 0233 2W