ikona e-administracja
 • tworzenie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych stosowanych przez badane podmioty

 • raporty opisujące stan realizacji obowiązków prawnych w zakresie nowych instytucji prawa, kreujących sferę e-Administracji

 • opinie o wdrożonych w podmiotach narzędziach informatycznych (systemach, aplikacjach, rozwiązaniach sprzętowych) wspierających funkcjonowanie e-Administracji

 • porady oraz zalecenia poświęcone funkcjonowaniu e-Administracji w badanym podmiocie

 • testy sprawdzające funkcjonalność systemów teleinformatycznych stosowanych w celu realizowania zadań publicznych przez badany podmiot

ikona gospodarka komunalna
 • formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej

 • powierzanie zadań spółkom komunalnym

 • status prawny, organy i funkcjonowanie spółek komunalnych

 • powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej podmiotom trzecim

 • zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce komunalnej

 • zarząd mieniem j.s.t

 • administracyjna reglamentacja w gospodarce komunalnej (zezwolenia, ceny urzędowe)

ikona pomoc publiczna
 • występowanie elementów pomocy publicznej w poszczególnych transakcjach lub działaniach

 • prawna dopuszczalność pomocy publicznej w świetle prawa unijnego

 • notyfikacja i zatwierdzanie pomocy indywidualnej oraz programów pomocowych

 • pomoc publiczna na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

 • rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym

 • kontrola wykorzystania pomocy publicznej i zwrot pomocy publicznej

 • postępowania sądowe w sprawach pomocy publicznej, w tym przed sądami unijnymi

ikona prawo górnicze
 • reprezentacja przed organami administracji geologicznej oraz organami nadzoru górniczego

 • koncesje geologiczne i górnicze

 • własność górnicza

 • użytkowanie górnicze

 • szkody górnicze

 • partnerstwo publiczno-prywatne w ramach działalności geologicznej i górniczej

ikona prawo ochrony konkurencji
 • porozumienia ograniczające konkurencję

 • nadużywanie pozycji dominującej

 • koncentracja przedsiębiorców

 • nieuczciwe praktyki rynkowe

 • postępowania antymonopolowe, w tym przed Komisją Europejską

 • postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi

 • czyny nieuczciwej konkurencji

ikona telekomunikacja
 • uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej i pocztowej

 • reglamentacja cen na usługi telekomunikacyjne i pocztowe

 • umowy o współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych (w tym umowy dostępowe, o połączeniu sieci, o współpracy międzyoperatorskiej)

 • umowy z użytkownikami usług telekomunikacyjnych i pocztowych

 • spory przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych z regulatorem i innymi organami publicznymi

 • postępowania przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi

ikona prawo energetyczne
 • koncesje energetyczne

 • taryfy na paliwa i energię

 • umowy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym umowy przesyłowe

 • umowy przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami paliw i energii

 • odnawialne źródła energii

 • spory przedsiębiorstw energetycznych z regulatorem i innymi organami publicznymi

 • postępowania przedsiębiorstw energetycznych przed sądami administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami unijnymi

ikona zamówienia publiczne
 • podleganie ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym status zamawiającego i wyłączenia ustawowe

 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy

 • umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany

 • postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym

 • koncesje na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne

ikona zarządzanie mieniem
 • status prawny, organizacja i funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa

 • status prawny, organizacja i funkcjonowanie państwowych osób prawnych innych niż spółki

 • wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach Skarbu Państwa

 • zarządzanie nieruchomościami skarbowymi

 • nadzór nad zarządzaniem mieniem państwowym