Monografie

 1. M. Szydło, Prawna koncepcja zamówienia publicznego (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 259).
 2. A. Haręża, M. Szydło, W. Szydło, Współpraca dla rozwoju regionu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami geologicznymi i górniczymi (Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013, ss. 203).
 3. M. Szydło, Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 360).
 4. M. Szydło, Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego. Studium prawne (Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa-Poznań 2012, ss. 408).
 5. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe (Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2011, ss. 277).
 6. W. Szydło, Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami (Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2010, ss. 434).
 7. M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 279).
 8. M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 330).
 9. A. Haręża, J. Boć, A. Chajbowicz, I. Białowąs, Ł. Mikowski, Prawo ochrony środowiska. Konwersatoria (Wydawnictwo Kolonia-LTD, Wrocław 2009, ss. ).
 10. M. Szydło, Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 312).
 11. M. Szydło, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 303).
 12. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości (Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ss. 473).
 13. M. Szydło, Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją (Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2006, ss. 576).
 14. M. Szydło, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej (Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2005, ss. 235).
 15. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 300).
 16. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, ss. 383).

Komentarze do ustaw

 1. M. Szydło, Art. 17; Art. 22; Art. 31 ust. 3 [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 424-464, 595-634, 770-818).
 2. W. Szydło, Art. 140-154; Art. 180-194 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski (wydanie 7, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 295-330, 378-391).
 3. M. Szydło, Wprowadzenie; Art. 2; Art. 4 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka (wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 27-34, 63-109, 175-216).
 4. W. Szydło, Art. 140-154; Art. 180-194 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski (wydanie 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 295-311, 378-387).
 5. M. Szydło, Wprowadzenie; Art. 1; Art. 3 ust. 4 i 5; Art. 5; Art. 8-11 [w:] T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski, Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 1-15, 34-61, 64-103, 118-128).
 6. M. Szydło, Art. 106 [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II, red. A. Wróbel (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 368-422).
 7. M. Szydło, Wprowadzenie; Art. 2; Art. 4 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 19-24, 42-78, 131-165).
 8. W. Szydło, Art. 1; Art. 3-4; Art. 6; Art. 8-9; Art. 12; Art. 15-17 [w:] Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, red. J. Skorupka (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 272).
 9. M. Szydło, Art. 86 [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom II, red. A. Wróbel (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 495-539).
 10. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 558).

Opinie w procesach legislacyjnych

 1. M. Szydło, Opinia prawna na temat wykładni niektórych przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zeszyty Prawnicze BAS 2017, nr 1, s. 147-172.
 2. M. Szydło, Opinia prawna na temat niektórych skutków projektowanej nowelizacji przepisów art. 156 i 158 Kodeksu postępowania administracyjnego, Zeszyty Prawnicze BAS 2016, nr 3, s. 122-146.
 3. M. Szydło, Opinia prawna w sprawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Zeszyty Prawnicze BAS 2016, nr 1, s. 157-176.
 4. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej, Zeszyty Prawnicze BAS 2015, nr 4, s. 107-125.
 5. M. Szydło, Opinia prawna w sprawie art. 71 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Zeszyty Prawnicze BAS 2015, nr 3, s. 193-214.
 6. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2015, nr 1, s. 130-164.
 7. M. Szydło, Opinia prawna na temat wykładni pojęcia „forma pisemna występującego w przepisach regulaminu Sejmu, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 4, s. 53-73.
 8. M. Szydło, Opinia prawna na temat nowych unijnych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 2, s. 110-132.
 9. M. Szydło, Opinia prawna na temat ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 1, s. 299-312.
 10. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 1, s. 271-298.
 11. M. Szydło, Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 4, s. 117-130.
 12. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 4, s. 190-210.
 13. M. Szydło, Opinia prawna na temat zgodności z przepisami Konstytucji RP niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 1, s. 161-172.
 14. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 4, s. 191-206.
 15. M. Szydło, Z. Cieślik, Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 148-163.
 16. M. Szydło, Z. Cieślik, Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 134-147.
 17. M. Szydło, M. Muzalewski, Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 118-133.
 18. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 2, s. s. 119-146.
 19. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, nr 2, s. 77-104.
 20. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, nr 1, s. 120-134.
 21. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu nowelizacji art. 22 ustawy – Prawo lotnicze, Zeszyty Prawnicze BAS 2010, nr 1, s. 127-134.
 22. M. Szydło, Opinia prawna o niektórych rozwiązaniach zawartych w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, nr 2, s. 146-160.
 23. M. Szydło, Opinia o projekcie ustawy o ewidencji ludności, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, nr 1, s. 145-158.

Publikacje zagraniczne

 1. M. Szydło, The Independence of Data Protection Authorities in EU Law: Between the Safeguarding of Fundamental Rights and Ensuring the Integrity of the Internal Market, European Law Review 2017, vol. 41 (lista filadelfijska).
 2. W. Szydło, Judicial review of adherence to the principle of transperency in European Union public procurement law, [w:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Proceedings of 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, editors: M. Huseyin, H. Danis, E. Demir, U. Can, Springer 2017, pp. 405-420.
 3. W. Szydło, EU regulations on the free flow of goods in the light of judicial review by the Court of Justice, [w:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Proceedings of 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, editors: M. Huseyin, H. Danis, E. Demir, U. Can, Springer 2017, pp. 317-329.
 4. M. Szydło, Continuing the judicial gambling saga in Berlington, Common Market Law Review 2016, vol. 53, s. 1089-1105 (Impact Factor: 1.824).
 5. M. Szydło, Reduction of Life Sentences Imposed by International Criminal Tribunals after the Galić Decision. Is There Need for Further Improvement?, Journal of International Criminal Justice 2015, vol. 13, nr 5, ss. 1099-1120 (Impact Factor: 0.542).
 6. M. Szydło, How to reconcile national support for renewable energy with internal market obligations? The task for the EU legislature after Ålands Vindkraft and Essent, Common Market Law Review 2015, vol. 52, nr 2, ss. 489–510 (Impact Factor: 1.824).
 7. M. Szydło, Gender Equality on the Boards of EU Companies: Between Economic Efficiency, Fundamental Rights and Democratic Legitimisation of Economic Governance, European Law Journal 2015, vol. 21, nr 1, ss. 97-115 (Impact Factor: 0.482).
 8. W. Szydło, Polish Parliament as a Network Industry Regulator, [w:] Parliament as an institutional participant in Network Industries, editors: M. Szydło, W. Szydło, Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2014, s. 319-340.
 9. M. Szydło, Judicial review of decisions made by national regulatory authorities: Towards a more coherent application of EU sector-specific regulation, International Journal of Constitutional Law 2014, vol. 12, nr 4, ss. 930-953 (Impact Factor: 0.628).
 10. M. Szydło, W. Szydło, red., Parliament as an institutional participant in Network Industries, Wrocław 2014, pp. 426.
 11. M. Szydło, Constitutional Values Underlying Gender Equality on the Boards of Companies: How Should the EU Put These Values Into Practice?, International & Comparative Law Quarterly 2014, vol. 63, nr 1, ss. 167-196 (Impact Factor: 0.423).
 12. W. Szydło, Grundsätze der Erteilung von geologischen und bergbaulichen Konzessionen im neuen polnischen Geologie-und Bergbaurecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2013, nr 2, s. 9-15.
 13. M. Szydło, Free Life after Life Imprisonment as a Human Right under the European Convention, European Constitutional Law Review 2013, vol. 9, nr 3, ss. 501-512 (Impact Factor: 0.684).
 14. M. Szydło, Principles underlying independence of national data protection authorities: Commission v. Austria, Common Market Law Review 2013, vol. 50, nr 6, ss. 1809-1826 (Impact Factor: 2.043).
 15. M. Szydło, Towards More Coherent Application of the EU Regulatory Framework for Energy through the Judicial Review of Decisions of National Regulatory Authorities, International Energy Law Review 2013, vol. 32, nr 5, s. 215-227.
 16. M. Szydło, Independent Discretion or Democratic Legitimisation? The Relations between National Regulatory Authorities and National Parliaments under EU Regulatory Framework for Network-Bound Sectors, European Law Journal 2012, vol. 18, nr 6, ss. 793-820 (Impact Factor: 0.803).
 17. M. Szydło, National parliaments as regulators of network industries: In search of the dividing line between regulatory powers of national parliaments and national regulatory authorities, International Journal of Constitutional Law 2012, vol. 10, nr 4, ss. 1134–1166 (Impact Factor: 0.506).
 18. M. Szydło, Annotation of Case C-389/08, Base NV and Others v. Ministerraad, Common Market Law Review 2012, vol. 49, nr 3, ss. 1141-1162 (Impact Factor: 3).
 19. M. Szydło, Vinter v. United Kingdom: European Court of Human Rights judgment on permissibility of irreducible life sentences, American Journal of International Law 2012, vol. 106, nr 3, ss. 624-630 (Impact Factor: 0.977).
 20. M. Szydło, Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights after Al-Skeini and Al-Jedda, International Criminal Law Review 2012, vol. 12, nr 2, s. 271-291.
 21. M. Szydło, EU Legislation on Driving Licences: Does it Accelerate or Slow Down the Free Movement of Persons?, German Law Journal 2012, vol. 13, nr 3, s. 345-369.
 22. W. Szydło, Rechtliche Aspekte einer wirtschaftlichen Tätigkeit in Polen, die auf dem An- und Verkauf elektrischer Energie beruht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift nr 4, 2011 + nr 1, 2012, s. 51-60.
 23. M. Szydło, The Promotion of Investments in New Markets in Electronic Communications and the Role of National Regulatory Authorities After Commission v Germany, International & Comparative Law Quarterly 2011, vol. 60, nr 2, ss. 533-545 (Impact Factor: 0.962).
 24. M. Szydło, The Process of Granting Exclusive Rights in the Light of Treaty Rules on Free Movement, German Law Journal 2011, vol. 12, nr 7, s. 1408-1445.
 25. M. Szydło, Prevention of Forum Shopping in European Insolvency Law, European Business Organization Law Review 2010, vol. 11, nr 2, ss. 253-272 (Impact Factor: 0.36).
 26. M. Szydło, Export restrictions within the structure of free movement of goods. Reconsideration of an old paradigm, Common Market Law Review 2010, vol. 47, nr 3, ss. 753-789 (Impact Factor: 2.194).
 27. W. Szydło, Agentur für Agrarimmobilien als das Fiskussubjekt innerhalb des Verkehrs mit dem Agrargut des Staates, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2010, nr 3, s. 32-40.
 28. M. Szydło, The right of companies to cross-border conversion under the TFEU Rules on Freedom of Establishment, European Company and Financial Law Review 2010, vol. 7, nr 3, s. 414-443.
 29. M. Szydło, Leeway of Member States in Shaping the Notion of an ‘Undertaking’ in Competition Law, World Competition 2010, vol. 33, nr 4, s. 549-568.
 30. M. Szydło, Annotation of Case C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, Common Market Law Review 2009, vol. 46, nr 2, ss. 703-722 (Impact Factor: 3)
 31. M. Szydło, Contracts beyond the scope of the EC procurement Directives – who is bound by the requirement for transparency?, European Law Review 2009, vol. 34, nr 5, s. 720-737 (lista filadelfijska).
 32. M. Szydło, Regulatory Exemptions for New Gas Infrastructure. A Key Challenge for European Energy Policy, European Energy and Environmental Law Review 2009, vol. 18, nr 5, s. 254-269.
 33. M. Szydło, The notion of COMI in European insolvency law, European Business Law Review 2009, vol. 20, nr 5, s. 747-766.
 34. M. Szydło, Sector-Specific Regulation and Competition Law: Between Convergence and Divergence, European Public Law 2009, vol. 15, nr 2, s. 257-275.
 35. M. Szydło, Öffentlich-rechtliche Beschränkungen beim Immobilienerwerb durch Ausländer in Polen, Osteuropa-Recht 2008, nr 3-4, s. 201-210.
 36. M. Szydło, Review of book C. Stachel, Schutzpflichten der Mitgliedstaaten für die Grundfreiheiten des EG-Vertrags unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes in der Gemeinschaft, Berlin 2006, Common Market Law Review 2008, vol. 45, nr 4, s. 1299-1302.
 37. M. Szydło, Emigration of Companies under the EC Treaty: Some Thoughts on the Opinion of the Advocate General in the Cartesio Case, European Review of Private Law 2008, vol. 16, nr 6, s. 973-994.
 38. M. Szydło, Review of book T. Prosser, The Limits of Competition Law. Markets and Public Services, Oxford 2005, Common Market Law Review 2008, vol. 45, nr 3, s. 917-919.

Prawo regulacji sektorowej, w tym prawo energetyczne, telekomunikacyjne, geologiczne i górnicze, transportu kolejowego

 1. M. Szydło, How to reconcile national support for renewable energy with internal market obligations? The task for the EU legislature after Ålands Vindkraft and Essent, Common Market Law Review 2015, vol. 52, nr 2, s. 489–510 (lista filadelfijska).
 2. W. Szydło, Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu kolejowego i jej sądowa kontrola, Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 1, s. 6-9.
 3. W. Szydło, Zakres władzy dyskrecjonalnej i współdziałania organów samorządu terytorialnego przy udzielaniu koncesji geologicznych i górniczych, Samorząd Terytorialny 2014, nr 11, s. 45-60.
 4. W. Szydło, Polish Parliament as a Network Industry Regulator, [w:] Parliament as an institutional participant in Network Industries, editors: M. Szydło, W. Szydło, Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2014, s. 319-340.
 5. M. Szydło, Judicial review of decisions made by national regulatory authorities: Towards a more coherent application of EU sector-specific regulation, International Journal of Constitutional Law 2014, vol. 12, nr 4, s. 930-953 (lista filadelfijska, IF: 0.628).
 6. W. Szydło, red., Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola, Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12, ss. 36. Specjalny numer Przeglądu Komunikacyjnego zawierający materiały z Seminarium Naukowego pt. „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola” z dnia 6 czerwca 2014 roku.
 7. M. Szydło, W. Szydło, red., Krajowy Parlament jako instytucjonalny uczestnik sektorów sieciowych, Wrocław 2014, ss. 426.
 8. J. Gola, W. Szydło, red., Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, ss. 150.
 9. M. Szydło, Wprowadzenie; komentarz do art. 1; komentarz do art. 3 ust. 4 i 5; komentarz do art. 5; komentarz do art. 8-11 [w:] T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski, Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz, Warszawa 2013, ss. 1-15, 34-61, 64-103, 118-128.
 10. W. Szydło, Grundsätze der Erteilung von geologischen und bergbaulichen Konzessionen im neuen polnischen Geologie-und Bergbaurecht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2013, nr 2, s. 9-15.
 11. A. Haręża, M. Szydło, W. Szydło, Współpraca dla rozwoju regionu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami geologicznymi i górniczymi (Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013, ss. 203).
 12. M. Szydło, Wprowadzenie; Art. 1; Art. 3 ust. 4 i 5; Art. 5; Art. 8-11 [w:] T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski, Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komentarz (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 1-15, 34-61, 64-103, 118-128).
 13. M. Szydło, Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 360).
 14. M. Szydło, Principles underlying independence of national data protection authorities: Commission v. Austria, Common Market Law Review 2013, vol. 50, nr 6, s. 1809-1826 (lista filadelfijska, IF: 2.043).
 15. M. Szydło, Towards More Coherent Application of the EU Regulatory Framework for Energy through the Judicial Review of Decisions of National Regulatory Authorities, International Energy Law Review 2013, vol. 32, nr 5, s. 215-227.
 16. M. Szydło, Opinia prawna na temat zgodności z przepisami Konstytucji RP niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 1, s. 161-172.
 17. M. Szydło, Annotation of Case C-389/08, Base NV and Others v. Ministerraad, Common Market Law Review 2012, vol. 49, nr 3, s. 1141-1162 (lista filadelfijska, IF: 3).
 18. M. Szydło, National parliaments as regulators of network industries: In search of the dividing line between regulatory powers of national parliaments and national regulatory authorities, International Journal of Constitutional Law 2012, vol. 10, nr 4, s. 1134–1166 (lista filadelfijska, IF: 0.506).
 19. M. Szydło, Independent Discretion or Democratic Legitimisation? The Relations between National Regulatory Authorities and National Parliaments under EU Regulatory Framework for Network-Bound Sectors, European Law Journal 2012, vol. 18, nr 6, s. 793-820 (lista filadelfijska, IF: 0.803).
 20. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 4, s. 191-206.
 21. W. Szydło, Rechtliche Aspekte einer wirtschaftlichen Tätigkeit in Polen, die auf dem An- und Verkauf elektrischer Energie beruht, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift nr 4, 2011 + nr 1, 2012, s. 51-60.
 22. M. Szydło, The Promotion of Investments in New Markets in Electronic Communications and the Role of National Regulatory Authorities After Commission v Germany, International & Comparative Law Quarterly 2011, vol. 60, nr 2, s. 533-545 (lista filadelfijska, IF: 0.962).
 23. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu nowelizacji art. 22 ustawy – Prawo lotnicze, Zeszyty Prawnicze BAS 2010, nr 1, s. 127-134.
 24. M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 330).
 25. M. Szydło, Regulatory Exemptions for New Gas Infrastructure. A Key Challenge for European Energy Policy, European Energy and Environmental Law Review 2009, vol. 18, nr 5, s. 254-269.
 26. M. Szydło, Annotation of Case C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, Common Market Law Review 2009, vol. 46, nr 2, s. 703-722 (lista filadelfijska).
 27. M. Szydło, Sector-Specific Regulation and Competition Law: Between Convergence and Divergence, European Public Law 2009, vol. 15, nr 2, s. 257-275.
 28. M. Szydło, Stosowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne cen w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez Prezesa URE a zarzut naruszenia ogólnego prawa antymonopolowego, Monitor Prawniczy 2009, nr 9, dodatek specjalny, s. 3-7.
 29. M. Szydło, Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot budynki lub lokale, Rejent 2009, nr 1, s. 62-71.
 30. M. Szydło, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 303).
 31. M. Szydło, Zamówienia sektorowe [w:] A. Borkowski, M. Guziński, K. Horubski, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, W. Miemiec, M. Szydło, Prawo zamówień publicznych, red. M. Guziński, Wrocław 2008, s. 132-149.
 32. M. Szydło, Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe, Problemy Zarządzania 2008, nr 1, s. 237-257.
 33. M. Szydło, Unbundling własnościowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym. Część I, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 2, s. 2-12.
 34. M. Szydło, Unbundling własnościowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym. Część II, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 3, s. 2-9.
 35. M. Szydło, Perspektywy zmian systemu regulacji rynków telekomunikacyjnych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, red. S. Piątek, Warszawa 2007, s. 364-392.
 36. M. Szydło, Wyznaczanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających znaczącą pozycję na rynku zgodnie ze znowelizowanym Prawem telekomunikacyjnym, Kwartalnik Prawa Publicznego 2006, nr 2, s. 201-228.
 37. M. Szydło, Usługa powszechna w telekomunikacji jako instytucja prawa Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Sądowy 2006, nr 5, s. 107-128.
 38. M. Szydło, Wpisy w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych – wybrane zagadnienia prawne, Kontrola Państwowa 2006, nr 5, s. 119-146.
 39. M. Szydło, Umowy w sprawach dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Rejent 2006, nr 10, s. 148-170.
 40. M. Szydło, Działalność gospodarcza regulowana, Prawo Spółek 2005, nr 1, s. 41-48.
 41. M. Szydło, Dostęp do sieci infrastrukturalnych na zliberalizowanych rynkach Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 2005, nr 1, s. 78-89.
 42. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, ss. 383).
 43. M. Szydło, Relacje pomiędzy Komisją Europejską a krajowymi organami regulacyjnymi. Czy nowy model administracji europejskiej? [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Wrocław 2005, s. 209-214.
 44. M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako nowy rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Studia Prawnicze 2004, nr 3, s. 55-97.
 45. M. Szydło, Prowadzenie działalności gospodarczej w nowym prawie pocztowym na tle prawa wspólnotowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 10, s. 12-21.
 46. M. Szydło, Wybrane aspekty regulacji sektora łączności elektronicznej w prawie wspólnotowym, Prawo Unii Europejskiej 2004, nr 7-8, s. 68-73.
 47. M. Szydło, Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy, Samorząd Terytorialny 2004, nr 5, s. 50-66.
 48. M. Szydło, Zezwolenie telekomunikacyjne, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 2, s. 113-137.

Prawo ochrony konkurencji

 1. M. Szydło, Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: w kierunku rewizji obecnego paradygmatu [w:] Prawo konkurencji. 25 lat, red. T. Skoczny, Warszawa 2016, s. 79-99.
 2. M. Szydło, Wprowadzenie; Art. 2; Art. 4 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka (wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 27-34, 63-109, 175-216).
 3. M. Szydło, Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK w świetle prawa unijnego i prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 7, s. 13-19.
 4. M. Szydło, Judycjalizacja polityk publicznych w Unii Europejskiej na przykładzie prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej [w:] Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji, red. M. A. Maliska, K. Complak, Wrocław 2015, s. 233-246.
 5. M. Szydło, Swobody rynku wewnętrznego i reguły konkurencji w prawie Unii Europejskiej; Funkcje administracji publicznej wobec gospodarki; Konkurencja i konkurenci; Konsument; Rynek; Podmioty pełniące funkcje administracji gospodarczej w Unii Europejskiej; Administracja gospodarcza zorganizowana w sposób swoisty [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 8A. Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, ss. 59-90, 118-125, 383-410, 541-544, 636-640.
 6. M. Szydło, Wprowadzenie; Art. 2; Art. 4 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 19-24, 42-78, 131-165).
 7. M. Szydło, Wprowadzenie oraz komentarz do art. 2 i art. 4 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 19-24, 42-78, 131-165.
 8. M. Szydło, Leeway of Member States in Shaping the Notion of an ‘Undertaking’ in Competition Law, World Competition 2010, vol. 33, nr 4, s. 549-568.
 9. M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 279).
 10. M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ss. 330).
 11. M. Szydło, Nadużycie pozycji dominującej a cel działania przedsiębiorcy (uwagi na tle art. 82 TWE), Państwo i Prawo 2007, nr 10, s. 81-92.
 12. M. Szydło, Ograniczenia działalności gospodarczej odnoszące się do przedsiębiorstw komunalnych a swobody rynku wewnętrznego we Wspólnocie Europejskiej, Samorząd Terytorialny 2007, nr 6, s. 7-36.
 13. M. Szydło, Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Monitor Prawniczy 2007, nr 12, s. 645-653.
 14. M. Szydło, Państwowe monopole handlowe na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej, Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 5-31.
 15. Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r.: krytyczna analiza niektórych rozwiązań, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 5, s. 13-21.
 16. Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r. – kolejny krok w kierunku doskonalenia podstaw publicznoprawnej ochrony konkurencji w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 4, s. 2-10.
 17. M. Szydło, Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Ahmed Saeed Flugreisen [w:] Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2007, s. 268-286.
 18. M. Szydło, Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Manuele Arduino [w:] Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964-2004, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2007, s. 707-726.
 19. M. Szydło, Ekonomiczna analiza nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 2, s. 32-40.
 20. M. Szydło, Reglamentacja dostępu do zawodów prawniczych a efektywność wspólnotowych reguł konkurencji, Monitor Prawniczy 2006, nr 24, s. 1314-1321.
 21. M. Szydło, Stosowanie art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do operacji koncentracyjnych, Państwo i Prawo 2006, z.1, s. 54-66.
 22. M. Szydło, Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-320/91 Paul Corbeau [w:] Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Orzecznictwo. Tom 3, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2006, s. 109-120.
 23. M. Szydło, Traktatowe swobody rynku wewnętrznego a wspólnotowe prawo konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Studia Prawnicze 2005, z. 3, s. 65-108.
 24. M. Szydło, Polskie prawo konkurencji po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005, nr 3, s. 221-238.
 25. M. Szydło, Kontrola operacji koncentracyjnych w prawie wspólnotowym. Wybrane zagadnienia prawne, Studia Europejskie 2005, nr 4, s. 75-100.
 26. M. Szydło, Łączenie się spółek akcyjnych a regulacja antymonopolowa, Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 5, s. 23-29.
 27. M. Szydło, Podział kompetencji pomiędzy Komisją Europejską a Krajowymi Organami Ochrony Konkurencji w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2005, nr 8, s. 2-12.
 28. M. Szydło, Ł. Błaszczak, Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej, Przegląd Sądowy 2005, nr 7-8, s. 118-153.
 29. M. Szydło, Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, Monitor Prawniczy 2004, nr 17, s. 791-798.
 30. M. Szydło, Telewizja publiczna we wspólnotowym prawie konkurencji, Przegląd Prawa Europejskiego 2003, nr 3, s. 49-60.
 31. M. Szydło, Konkurencja w działalności komunalnej na przykładzie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, Samorząd Terytorialny 2003, nr 6, s. 5-19.
 32. M. Szydło, Kontrola wspólnych przedsiębiorstw (joint ventures) w prawie antymonopolowym, Prawo Spółek 2002, nr 12, s. 41-48.

Prawo zamówień publicznych

 1. W. Szydło, Judicial review of adherence to the principle of transperency in European Union public procurement law, [w:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Proceedings of 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, editors: M. Huseyin, H. Danis, E. Demir, U. Can, Springer 2017, pp. 405-420.
 2. M. Szydło, Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych, Samorząd Terytorialny 2016, nr 12, s. 62-71.
 3. M. Szydło, Prawna koncepcja zamówienia publicznego (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 259).
 4. M. Szydło, Opinia prawna na temat nowych unijnych dyrektyw w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji, Zeszyty Prawnicze BAS 2014, nr 2, s. 110-132.
 5. M. Szydło, Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 4, s. 117-130.
 6. W. Szydło, Sytuacja prawna stron umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi zawieranej w zakresie wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 3, s. 7-26.
 7. M. Szydło, M. Muzalewski, Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 118-133.
 8. W. Szydło, Cywilnoprawna problematyka świadczenia partnera prywatnego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 3, s. 131-159.
 9. M. Szydło, Z. Cieślik, Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 134-147.
 10. M. Szydło, Contracts beyond the scope of the EC procurement Directives – who is bound by the requirement for transparency?, European Law Review 2009, vol. 34, nr 5, s. 720-737 (lista filadelfijska).
 11. M. Szydło, Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – cz. I, Monitor Prawniczy 2009, nr 4, s. 202-208.
 12. M. Szydło, Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – cz. II, Monitor Prawniczy 2009, nr 5, s. 264-271.
 13. M. Szydło, Opinia prawna o niektórych rozwiązaniach zawartych w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, nr 2, s. 146-160.
 14. M. Szydło, Zasada przejrzystości w zamówieniach publicznych, do których nie stosuje się lub stosuje jedynie częściowo przepisy wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach publicznych, Samorząd Terytorialny 2008, nr 7-8, s. 76-100.
 15. M. Szydło, Udzielenie zamówienia publicznego jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, nr 2, s. 337-402.
 16. M. Szydło, Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje zamawiające na rzecz jednostek zależnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Finanse Komunalne 2006, nr 5, s. 40-59.

Prawo samorządu terytorialnego, w tym prawo gospodarki komunalnej

 1. M. Szydło, Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych, Samorząd Terytorialny 2016, nr 12, s. 62-71.
 2. M. Szydło, Instrumentalizacja instytucji prawnej spółki komunalnej w państwie prawnym – uwagi metodologiczne [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016, s. 489-500.
 3. W. Szydło, Zakres władzy dyskrecjonalnej i współdziałania organów samorządu terytorialnego przy udzielaniu koncesji geologicznych i górniczych, Samorząd Terytorialny 2014, nr 11, s. 45-60.
 4. W. Szydło, Prawnorzeczowy status nieruchomości gruntowych należących do kategorii dróg gminnych, Samorząd Terytorialny 2013, nr 1-2, s. 114-129.
 5. A. Haręża, M. Szydło, W. Szydło, Współpraca dla rozwoju regionu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami geologicznymi i górniczymi (Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013, ss. 203).
 6. W. Szydło, Prawna dopuszczalność sekurytyzacji wierzytelności gminnych, Samorząd Terytorialny 2012, nr 3, s. 42-57.
 7. M. Szydło, Konstytucyjnoprawna dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego a przepisy prawa samorządowego, Kontrola Państwowa 2010, nr 3 (numer specjalny), s. 22-37.
 8. M. Szydło, Działalność gospodarcza powiatu, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 2, s. 22-47.
 9. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 558).
 10. M. Szydło, Zlecanie przez jednostki samorządu terytorialnego tworzonym przez siebie spółkom kapitałowym zadań publicznych, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 9, s. 85-108.
 11. M. Szydło, Ograniczenia działalności gospodarczej odnoszące się do przedsiębiorstw komunalnych a swobody rynku wewnętrznego we Wspólnocie Europejskiej, Samorząd Terytorialny 2007, nr 6, s. 7-36.
 12. M. Szydło, Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2007, nr 4, s. 5-17.
 13. M. Szydło, Monopol gminny w świetle reguł funkcjonowania wspólnego rynku w Unii Europejskiej, Samorząd Terytorialny 2005, nr 7-8, s. 38-56.
 14. M. Szydło, Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi jako dziedzina gospodarki komunalnej, Rejent 2004, nr 8, s. 165-182.
 15. M. Szydło, Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy, Samorząd Terytorialny 2004, nr 5, s. 50-66.
 16. M. Szydło, Konkurencja w działalności komunalnej na przykładzie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, Samorząd Terytorialny 2003, nr 6, s. 5-19.
 17. M. Szydło, Obligacje komunalne, Skarbnik i Finanse Publiczne 2001, nr 4, s. 54-60.

Prawo publiczne gospodarcze

 1. M. Szydło, Opinia prawna na temat wykładni niektórych przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zeszyty Prawnicze BAS 2017, nr 1, s. 147-172.
 2. M. Szydło, Przymusowa restrukturyzacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych a konstytucyjne prawo do sądu, Zeszyty Prawnicze BAS 2016, nr 4, s. 9-28.
 3. M. Szydło, Continuing the judicial gambling saga in Berlington, Common Market Law Review 2016, vol. 53, s. 1089-1105 (lista filadelfijska).
 4. M. Szydło, Opinia prawna w sprawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Zeszyty Prawnicze BAS 2016, nr 1, s. 157-176.
 5. M. Szydło, Gender Equality on the Boards of EU Companies: Between Economic Efficiency, Fundamental Rights and Democratic Legitimisation of Economic Governance, European Law Journal 2015, vol. 21, nr 1, s. 97-115 (lista filadelfijska).
 6. M. Szydło, Konstytucyjność zmian ustawowych w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, Forum Prawnicze 2015, nr 5, s. 30-52.
 7. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2015, nr 1, s. 130-164.
 8. M. Szydło, Constitutional Values Underlying Gender Equality on the Boards of Companies: How Should the EU Put These Values Into Practice?, International & Comparative Law Quarterly 2014, vol. 63, nr 1, s. 167-196 (lista filadelfijska, IF: 0.423).
 9. M. Szydło, Świat kontroluje hazard, Wiadomości Celne 2014, nr 7, s. 4-7.
 10. M. Szydło, Zastosowanie porozumień administracyjnych w administracji gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 8B. Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, ss. 500-509.
 11. M. Szydło, Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych jako cel legislacyjnego działania Unii Europejskiej, Zeszyty Prawnicze BAS 2013, nr 1, s. 79-103.
 12. M. Szydło, W sprawie trybu ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199 z dnia 25 marca 2011 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii E, Przegląd Sejmowy 2012, nr 3, s. 184-211.
 13. M. Szydło, Artykuł 106 [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II, red. A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 368-422.
 14. M. Szydło, Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights after Al-Skeini and Al-Jedda, International Criminal Law Review 2012, vol. 12, nr 2, s. 271-291.
 15. M. Szydło, EU Legislation on Driving Licences: Does it Accelerate or Slow Down the Free Movement of Persons?, German Law Journal 2012, vol. 13, nr 3, s. 345-369.
 16. M. Szydło, Z. Cieślik, Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 3, s. 148-163.
 17. M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 4, s. 191-206.
 18. M. Szydło, The Process of Granting Exclusive Rights in the Light of Treaty Rules on Free Movement, German Law Journal 2011, vol. 12, nr 7, s. 1408-1445.
 19. M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe (Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2011, ss. 277).
 20. M. Szydło, Export restrictions within the structure of free movement of goods. Reconsideration of an old paradigm, Common Market Law Review 2010, vol. 47, nr 3, s. 753-789 (lista filadelfijska, IF: 2.194).
 21. M. Szydło, Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010, nr 10, s. 2-11.
 22. M. Szydło, Moment czasowy podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, Monitor Prawniczy 2009, nr 17, dodatek specjalny, s. 3-9.
 23. M. Szydło, Ewidencja działalności gospodarczej w okresie przejściowym, Monitor Prawniczy 2009, nr 17, dodatek specjalny, s. 10-21.
 24. M. Szydło, Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, Monitor Prawniczy 2009, nr 17, dodatek specjalny, s. 29-37.
 25. M. Szydło, Artykuł 86 [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom II, red. A. Wróbel, Warszawa 2009, s. 495-539.
 26. M. Szydło, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009, s. 527-563.
 27. J. Boć, M. Szydło, Równość [w:] Europa urzędników, red. Z. Brodecki, Warszawa 2009, s. 251-265.
 28. L. Kieres, A. Borkowski, K. Kiczka, T. Kocowski, M. Guziński, M. Szydło, Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymogami [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, red. B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009, s. 227-267.
 29. M. Szydło, Wolność prawnie chroniona jako modalność prawna [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009, s. 729-740.
 30. M. Szydło, Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 6, s. 10-19.
 31. M. Szydło, Öffentlich-rechtliche Beschränkungen beim Immobilienerwerb durch Ausländer in Polen, Osteuropa-Recht 2008, nr 3-4, s. 201-210.
 32. M. Szydło, Koncepcja obowiązku ochrony podstawowych swobód. Pośredni horyzontalny skutek przepisów TWE o podstawowych swobodach, Studia Prawnicze 2008, z. 3, s. 5-39.
 33. M. Szydło, Prywatny pracodawca jako adresat przepisów TWE o swobodzie przepływu pracowników. Uwagi na tle bezpośredniej horyzontalnej skuteczności art. 39 TWE, Studia Europejskie 2008, nr 3, s. 79-102.
 34. M. Szydło, Usprawiedliwienie naruszenia podstawowych swobód w oparciu o wyjątki traktatowe i doktrynę nadrzędnych wymogów interesu publicznego oraz w oparciu o art. 86 ust. 2 TWE, Kwartalnik Prawa Publicznego 2007, nr 3, s. 165-188.
 35. M. Szydło, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw a swobodny przepływ towarów we Wspólnocie Europejskiej (relacje między art. 87 a art. 28 TWE), Państwo i Prawo 2007, nr 3, s. 45-57.
 36. M. Szydło, Ewidencja działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2006, nr 3, s. 57-89.
 37. M. Szydło, Pomoc państwa wspierająca świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w świetle najnowszego orzecznictwa wspólnotowego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 2, s. 32-45.
 38. M. Szydło, Pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw zagrożonych w prawie wspólnotowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 2, s. 2-14.
 39. M. Szydło, Złote akcje posiadane przez państwo w prywatyzowanych przedsiębiorstwach a swoboda przepływu kapitału w Unii Europejskiej, Prawo Spółek 2006, nr 3, s. 18-27.
 40. M. Szydło, Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, red. B. Popowska, Poznań 2006, s. 143-161.
 41. M. Szydło, Pomoc państwa wspierająca świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w świetle najnowszego orzecznictwa wspólnotowego, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 2, s. 32-45.
 42. M. Szydło, Pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw zagrożonych w prawie wspólnotowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 2, s. 2-14.
 43. M. Szydło, Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Sądowy 2005, nr 2, s. 25-60.
 44. M. Szydło, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej (Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2005, ss. 235).
 45. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 300).
 46. J. Supeł, M. Szydło, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited 2005, s. 549-584.
 47. M. Szydło, Konstytucyjnoprawne podstawy udziału państwa w działalności gospodarczej, Przegląd Sejmowy 2004, nr 6, s. 43-61.
 48. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 12, s. 2-14.
 49. M. Szydło, Ewidencja działalności gospodarczej jako administracyjny rejestr przedsiębiorców, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 1, s. 153-182.
 50. M. Szydło, Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe w unijnym porządku prawnym, Studia Europejskie 2004, nr 1, s. 87-107.
 51. M. Szydło, Koncepcja koncesji w ujęciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim, Państwo i Prawo 2004, nr 1, s. 46-56.
 52. M. Szydło, Osoby wykonujące wolne zawody prawnicze jako przedsiębiorcy, Przegląd Sądowy 2004, nr 2, s. 17-45.
 53. M. Szydło, Udzielanie koncesji na działalność gospodarczą [w:] Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003, s. 651-665.
 54. M. Szydło, Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, Studia Prawnicze 2003, nr 4, s. 123-150.
 55. M. Szydło, Reglamentacja działalności gospodarczej w krajowych porządkach prawnych w świetle swobód traktatowych, Studia Prawnicze 2003, nr 2, s. 71-101.
 56. M. Szydło, Wybrane zagadnienia z zakresu swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej, Prawo Unii Europejskiej 2003, nr 1, s. 14-21.
 57. T. Haberka, J. Supeł, M. Szydło, Pomoc publiczna [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, L. Kieres, K. Kiczka, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited 2003, s. 468-479.
 58. M. Szydło, Samorząd gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej, Państwo i Prawo 2003, nr 5, s. 94-105.
 59. M. Szydło, Państwo jako przedsiębiorca. Wybrane zagadnienia prawne, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2002, nr 1-2, s. 141-166.
 60. M. Szydło, Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym, Studia Europejskie 2002, nr 4, s. 33-54.
 61. M. Szydło, Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów, Państwo i Prawo 2002, nr 7, s. 51-62.
 62. M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2002, nr 7-8, s. 72-105.
 63. M. Szydło, Administracyjnoprawna regulacja cen, Monitor Prawniczy 2002, nr 16, s. 836-843.
 64. M. Szydło, Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej, Studia Prawnicze 2002, nr 3, s. 85-120.
 65. M. Szydło, Reglamentacja działalności gospodarczej w Prawie farmaceutycznym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 2, s. 16-21.
 66. M. Szydło, W sprawie pojęcia pomocy publicznej, Glosa 2002, nr 3, s. 14-20.
 67. M. Szydło, Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, Samorząd Terytorialny 2002, nr 3, s. 46-54.
 68. M. Szydło, Wybrane zagadnienia z zakresu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Drogownictwo 2001, nr 7, s. 219-222.

Prawo prywatne gospodarcze

 1. W. Szydło, Art. 140-154; Art. 180-194 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski (wydanie 7, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 295-330, 378-391).
 2. W. Szydło, Cywilnoprawne aspekty umowy cesji wierzytelności oraz umowy o subpartycypację zawieranych w procesie sekurytyzacji wierzytelności, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3695, Przegląd Prawa i Administracji, tom CIII, Wrocław 2015, s. 319-332.
 3. W. Szydło, Art. 140-154; Art. 180-194 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski (wydanie 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 295-311, 378-387).
 4. W. Szydło, Prawna dopuszczalność korzystania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej z pomocy podmiotów zewnętrznych, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 6, s. 14-20.
 5. W. Szydło, Granice cywilnoprawnej odpowiedzialności Skarbu Państwa jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zeszyty Prawnicze 2012, z. 1, s. 38-62.
 6. W. Szydło, Powołanie członka rady nadzorczej spółki do rady innego podmiotu, Kontrola Państwowa 2011, nr 5, s. 109-125.
 7. W. Szydło, Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne, Przegląd Prawa i Administracji 2010, tom LXXXII, s. 35-49.
 8. M. Szydło, Prevention of Forum Shopping in European Insolvency Law, European Business Organization Law Review 2010, vol. 11, nr 2, s. 253-272 (lista filadelfijska, IF: 0.36).
 9. W. Szydło, Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami (Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2010, ss. 434).
 10. W. Szydło, Agentur für Agrarimmobilien als das Fiskussubjekt innerhalb des Verkehrs mit dem Agrargut des Staates, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2010, nr 3, s. 32-40.
 11. W. Szydło, Nieważność czynności prawnych będących przejawem nadużycia przez przedsiębiorcę pozycji dominującej, Monitor Prawniczy 2010, nr 4, s. 15-22.
 12. W. Szydło, Ustanawianie odrębnej własności części składowych rzeczy ruchomych - niedopuszczalny wyłom systemowy czy gospodarcza konieczność?, Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 603-615.
 13. M. Szydło, Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 312).
 14. M. Szydło, Emigracja spółek na rynku wewnętrznym w ocenie ETS, Państwo i Prawo 2009, z. 8, s. 46-58.
 15. M. Szydło, Jurysdykcja krajowa w sprawach upadłościowych w prawie Unii Europejskiej, Studia Prawnicze 2009, z. 1-2, s. 125-160.
 16. W. Szydło, Mienie publiczne w polskim prawie cywilnym i administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 3, s. 17-40.
 17. M. Szydło, The notion of COMI in European insolvency law, European Business Law Review 2009, vol. 20, nr 5, s. 747-766.
 18. W. Szydło, Charakterystyka Skarbu Państwa jako szczególnego rodzaju osoby prawnej, Rejent 2008, nr 6, s. 96-124.
 19. M. Szydło, Zapobieganie forum shopping w europejskim prawie upadłościowym, Państwo i Prawo 2008, z. 9, s. 82-93.
 20. M. Szydło, Działalność spółek pozornie-zagranicznych w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 6, s. 52-58.
 21. M. Szydło, Przeniesienie siedziby statutowej spółki kapitałowej za granicę, Rejent 2008, nr 7-8, s. 120-147.
 22. W. Szydło, Aspekty podmiotowości prawnej Skarbu Państwa, Przegląd Prawa i Administracji 2008, Prawo nr CCCIV, s. 173-195.
 23. W. Szydło, Przedstawicielstwo ustawowe jako forma reprezentacji, Studia Prawnicze 2008, z. 2, s. 87-129.
 24. M. Szydło, Emigration of Companies under the EC Treaty: Some Thoughts on the Opinion of the Advocate General in the Cartesio Case, European Review of Private Law 2008, vol. 16, nr 6, s. 973-994.
 25. W. Szydło, Kompetencja kierowników państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, nr 3, s. 773-800.
 26. M. Szydło, Statut personalny osób prawnych w projekcie nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, nr 1, s. 155-196.
 27. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości (Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ss. 473).
 28. W. Szydło, Umowa o budowę i eksploatację autostrady. Zagadnienia prawne, Studia Prawnicze 2006, nr 1, s. 99-124.
 29. W. Szydło, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym i jego zbycie a sytuacja prawna koncesji, licencji i zezwoleń w kontekście art. 551 Kodeksu cywilnego, Prawo Spółek 2006, nr 4, s. 41-50.
 30. M. Szydło, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej, Rejent 2006, nr 12, s. 97-120.
 31. W. Szydło, Cele publiczne w gospodarce nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005, nr 3, s. 143-176.
 32. W. Szydło, Dopuszczalność zrzeczenia się prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe osoby prawne, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXVII, Wrocław 2005, s. 207-222.
 33. W. Szydło, Publiczny charakter przetargu w obrocie nieruchomościami rolnymi, dokonywanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Rejent 2005, nr 7 – 8, s. 122-143.
 34. M. Szydło, Charakter prawny oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, Glosa 2004, nr 12, s. 19-24.
 35. M. Szydło, Działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, Prawo Spółek 2004, nr 7-8, s. 70-81.
 36. M. Szydło, Zasady obrotu nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wrocław 2002, s. 67-81.
 37. M. Szydło, Spółka akcyjna jako podmiot administracji publicznej, Rejent 2002, nr 5, s. 112-136.

Prawo technologii informacyjnych, w tym e-administracja

 1. A. Haręża, Podsłuch sieciowy – zarys problemu, Przegląd Prawa i Administracji 2005, Tom LXX.
 2. A. Haręża, Ewa Prandota–Prandecka, Wybrane zagadnienia podsłuchu komputerowego jako szczególna forma elektronicznej inwigilacji [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XVII, red. L. Bogunia, Wrocław 2005 r.
 3. A. Haręża, E. Prandota–Prandecka, Azyl terytorialny (polityczny) jako forma ochrony udzielonej cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo, Tom CCXCV, Wrocław 2005 r.
 4. A. Haręża, E. Prandota–Prandecka, Fluktuacje pojęcia informacji – zarys rozważań w kontekście nauk penalnych [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom XIX, red. L. Bogunia Wrocław 2006 r.
 5. A. Haręża, Wolność słowa w Internecie a publiczne nawoływanie do nienawiści [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom XX , red. L. Bogunia, Wrocław 2006 r.
 6. A. Haręża, Doktryna hakerów – mit czy rewolucja? Uwagi na temat natury informacji, entropii cyberprzestrzeni i postawy awangardy rewolucji postindustrialnej, Prawo mediów elektronicznych, dodatek nr 4 do Monitora Prawniczego nr 2 / 2006 r.
 7. A. Haręża, G. Haręża, Publiczne propagowanie neonazizmu w Internecie. Przyczynek do rozważań [w:] Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, T. XXIX, red. K. Jonca, Wrocław 2007 r.
 8. A. Haręża, E. Bojek, Wprowadzenie do rozważań nad znaczeniem technologii informacyjnych we współczesnych społeczeństwach [w:] Zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników UWr. – Studia Erasmiana Wratislaviensia, red. M. Sadowowski, E. Bojek, M. Machaj, P. Szymaniec, Wrocław 2007 r.
 9. A. Haręża, Naturalnoprawne sfery regulacji technologii informacyjnych. Zarys teorii fenomenu dynamiki korelacji danych i informacji w cyberprzestrzeni, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, wydanie elektroniczne w formie e – biuletynu nr 4/2007 r.
 10. A. Haręża, E. Bojek, Konstytucyjne gwarancje praw jednostki a rozwój prawa technologii informacyjnych [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, red. K. Górka, T. Litwin, Kraków 2008 r.
 11. A. Haręża, Postępowanie administracyjne prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej – część I, Kwartalnik Casus 2009, nr 52.
 12. A. Haręża, Elektroniczna forma ogłaszania aktów normatywnych – zarys rozważań, artykuł opublikowany w jubileuszowej księdze poświęconej 70-leciu Prof. dra hab. Jana Bocia, Wydawnictwo Somata, Wrocław 2009 r.
 13. A. Haręża, E. Bojek, The legal personality of government in the face of a technological development and security [w:] European Information Law. Good Governance in the Public Sector, red. E. Galewska, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010 r.
 14. A. Haręża, Postępowanie administracyjne prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej – część II, Kwartalnik Casus 2010, nr 55.
 15. A. Haręża, Recenzja książki autorstwa Joanny Kuleszy pt. Ius Internet. Między prawem a etyką, Prawo Mediów Elektronicznych 2010, Nr 2.
 16. A. Haręża, Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej, Prawo Mediów Elektronicznych 2011, Nr 1.
 17. A. Haręża, Rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej komunikacji organu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor, W. Wiewiórowski, Warszawa 2012.
 18. A. Haręża, I. Białowąs, Koncepcja automatycznej anonimizacji treści orzeczeń sądowych [w:] Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012 r.
 19. A. Haręża, I. Białowąs, W stronę wyższej kultury prawnej, Tygodnik "Rzecz o prawie", 2014 r.
 20. A. Haręża, I. Białowąs, Reguły anonimizacji jako narzędzie umożliwiające realizację automatycznej anonimizacji orzeczeń sądowych [w:] Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII. Postępowanie sądowe, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2015 r.

Prawo budowlane

 1. I. Białowąs, Proces inwestycyjny w budownictwie jednorodzinnym w świetle prawa budowlanego. Zanim kupimy działkę... (Buduj zgodnie z prawem cz. 1), Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 2 (10)/2001.
 2. I. Białowąs, Odrolnienie, zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych (Buduj zgodnie z prawem cz. 2), Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 3 (11)/2001.
 3. I. Białowąs, Jak uzyskać pozwolenie na budowę, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Buduj zgodnie z prawem cz. 3), Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 4 (12)/2001.
 4. I. Białowąs, Księgi wieczyste (Buduj zgodnie z prawem cz. 4), Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 5 (13)/2001.
 5. I. Białowąs, Zawarcie umowy kupna-sprzedaży (Buduj zgodnie z prawem cz. 5), Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 6 (14)/2001.
 6. I. Białowąs, Budowa domu a stosunki majątkowe między małżonkami (Buduj zgodnie z prawem cz. 6), Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 1 (15)/2002.
 7. I. Białowąs, Usytuowanie budynku na działce, (2) Budowa ogrodzenia, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 2 (16)/2002.
 8. I. Białowąs, Budowa domu przez małżonków na gruncie należącym do jednego z nich, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 3 (17)/2002.
 9. I. Białowąs, Studnia na działce, (2) Zabudowa przekraczająca granicę działki, (3) Owoce i gałęzie zwieszające się na stroną sąsiada, (4) Usunięcie gałęzi, owoców i korzeni, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 4 (18)/2002.
 10. I. Białowąs, Zasiedzenie nieruchomości, (2) Przeniesienie własności nieruchomości, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 5 (19)/2002.
 11. I. Białowąs, Posiadacz samoistny, (2) Służebności, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 6 (20)/2002.
 12. I. Białowąs, Proces budowlany zgodnie z prawem, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 1 (21)/2003.
 13. I. Białowąs, Zanim kupisz działkę, przygotowanie inwestycji, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 2 (22)/2003.
 14. I. Białowąs, Odrolnienie, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 3 (23)/2003.
 15. I. Białowąs, Odrolnienie cz. 2, wyłączenie gruntu z produkcji, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 4 (24)/2003.
 16. I. Białowąs, Decyzja o warunkach zabudowy, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 5 (25)/2003.
 17. I. Białowąs, Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 6 (26)/2003.
 18. I. Białowąs, Składamy wniosek o pozwolenie na budowę, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 1 (27)/2004.
 19. I. Białowąs, Projekt budowlany, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 2 (28)/2004.
 20. I. Białowąs, Uczestnicy procesu budowlanego. Ich prawa i obowiązki, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 3 (29)/2004.
 21. I. Białowąs, Zaczynamy budowę. Ostatnie przygotowania, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 4 (30)/2004.
 22. I. Białowąs, Zakończenie budowy. Aby zamieszkać zgodnie z prawem, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 5 (31)/2004.
 23. I. Białowąs, Budowa ogrodzenia. Ogrodź posesję zgodnie z prawem, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 6 (32)/2004.
 24. I. Białowąs, Podatek od spadku i darowizny, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 1 (33)/2005.
 25. I. Białowąs, Zmiany w projekcie budowlanym? Czeka Cię kilka formalności, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 2 (34)/2005.
 26. I. Białowąs, Nie wolnoć Tomku w swoim domku, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 3 (35)/2005.
 27. I. Białowąs, Prywatny interes właściciela działki a interes publiczny. Ograniczenia w sposobie korzystania z działki, Dwumiesięcznik „Własny Dom z konceptem, projekty i porady budowlane", nr 4 (36)/2005.